Privacy beleid Kraamzorg Waterland Oost

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we wanneer verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Kraamzorg Waterland Oost. U dient zich ervan bewust te zijn dat Kraamzorg Waterland Oost niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Kraamzorg Waterland Oost respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Inleiding

Als cliënt is het goed om te weten hoe de kraamverzorgenden en werknemers van Kraamzorg Waterland Oost met persoonsgegevens omgaan. Alle kraamverzorgenden en medewerkers moeten kunnen aantonen dat een verwerking aan de belangrijkste beginselen van verwerking voldoet. Zoals rechtmatigheid, transparantie, doelbinding en juistheid (verantwoordingsplicht).

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Privacy

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) geldt dan niet meer. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verwerking persoonsgegevens

Persoonsgegegevens zijn alle gegevens die te herleiden zijn naar een persoon. De kraamverzorgenden en/of medewerkers horen toestemming te vragen om gegevens te verwerken en hebben deze nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Zij mag alleen gegevens vragen die voor een goede begeleiding nodig zijn. De gegevens dienen passend beveiligd te worden. Hiermee voldoet zij aan de grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens. Kraamzorg Waterland Oost heeft voor zover bekend geen functionaris gegevensbescherming nodig.

Verslaglegging

Het doel van verslaglegging is:

  • registratie van de geleverde zorg
  • naslag voor de kraamverzorgende
  • mogelijkheid om verantwoording af te leggen over de gegeven zorg
  • mogelijkheid om de geboden zorg financieel af te handelen
In het verslag worden de volgende gegevens opgenomen:
  • personalia/identificatiegegevens van zowel de cliënt als haar partner
  • financiële en administratieve gegevens
  • verloskundige/psychologische/obstetrische en medische gegevens van zowel de cliënt als haar partner
  • gegevens van het kind

Inzagerecht

De cliënt heeft het recht om de gegevens die over haar zijn vastgelegd in te zien. Indien de cliënt meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, kan zij de verloskundige verzoeken deze te wijzigen (correctie) of te verwijderen. (recht op vergetelheid). De gegevens worden dan geheimgehouden voor onbevoegden en personen die niets met de gegevensverwerking van doen hebben. Client heeft het recht deze gegevens te ontvangen (recht op dataportabiliteit). Wanneer cliënt bezwaar heeft tegen het noteren van gegevens kan zij dit kenbaar maken.

Contact met andere zorgverleners / instanties

Wanneer de kraamverzorgende het verslag of een overdracht naar andere zorgverleners wil sturen moet daarvoor om toestemming worden gevraagd. Hiervoor wordt tijdens het intake gesprek mondeling toestemming gevraagd. Meer informatie staat in het informatieboekje van de praktijk die iedere cliënt ontvangt bij het intake gesprek. Afwijken hiervan is alleen toegestaan bij ernstige zorg over moeder en/of kind.
Wij leveren gegevens aan de Perinatale Registratie om kwaliteit van zorg te waarborgen en zo nodig te verbeteren. Dit gebeurt met postcode en geboortedatum van de moeder. Ook hiervoor zullen wij je toestemming vragen.
Deze gegevens worden ook gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, dit gebeurt in principe anoniem.
Meer informatie hierover is te vinden op perined.nl bij Privacy.
Het RIVM is verantwoordelijk voor de coördinatie en regie van de zwangerschapsscreeningen ( bloedonderzoek naar infectieziekten en antistoffen tegen bloedgroepen/downscreening/20-weken echo/hielprik- en gehoortest). De screeningen tijdens de zwangerschap en na de geboorten behoren tot de landelijke bevolkingsonderzoeken. Je hebt het recht om te kiezen om in zijn geheel geen informatie te krijgen hierover of te kiezen om bepaalde screeningen niet te doen. Heb je voor informatie op screening gekozen dan bespreken we de verschillende screeningen en kun je na bedenktijd aangeven voor welke screeningen je kiest.
Meer informatie hierover is te vinden op rivm.nl bevolkingsonderzoeken en screeningen.

Privacy by design of default

De kraamverzorgende houdt bij het ontwerpen van nieuwe producten rekening met de bescherming van privacygevoelige informatie. Zij verwerkt alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het specifieke doel.

Beroepsgeheim

Gegevens worden niet zonder toestemming aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Cliënte dient hiervoor toestemming te geven. De kraamverzorgende heeft zich, gezien de aard van haar/zijn werkzaamheden, te houden aan de wet op het Medisch Beroepsgeheim. Hieronder valt het beroepsgeheim en kraamverzorgende en medewerkers van Kraamzorg Waterland Oost zijn verplicht zich daaraan te houden. Indien de kraamverzorgende zich geroepen voelt zichzelf te ontheffen van het beroepsgeheim zal zij eerst nagaan of het informeren van andere hulpverleners de reden tot het opheffen van het beroepsgeheim zou kunnen oplossen. In uiterste situaties kan de kraamverzorgende overwegen zich tot een justitiële instelling te wenden.

SSL-certificaat website (Secure Socket Layer)

Een SSL-certificaat beveiligt de verbinding tussen de bezoeker en de website. De data die via deze verbinding loopt, wordt versleuteld en is niet leesbaar voor anderen. Het groene hangslot of de groene adresbalk maken bezoekers en klanten duidelijk dat de website is beveiligd. Zodra op de website contactgegevens ingevuld kunnen worden, is een SSL-certificaat verplicht.

Bewaartermijn

Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn zorgverleners verplicht een dossier bij te houden. De algemene bewaartermijn is 15 jaar op een plek die niet toegankelijk is voor anderen.

Datalekken

Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij een organisatie zonder dat dit de bedoeling is van deze organisatie. Onder een datalek valt niet alleen het vrijkomen (lekken) van gegevens, maar ook onrechtmatige verwerking van gegevens. Ook een kraamverzorgende heeft de plicht dit te melden bij de autoriteit persoonsgegevens.

Klachten

Indien u van mening bent dat de kraamverzorgende en/of hun medewerkers niet op de juiste manier met uw gegevens omgaan, kunt u dit het beste eerst bij haar kenbaar maken.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Berichten/e-mail berichten worden direct en uiterlijk 2 weken na afsluiten van de zorgvraag verwijderd. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.
Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid en uitgebreid in ons informatieboekje die iedere cliënt ontvangt bij het intake gesprek tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen, bijvoorbeeld voor gegevensuitwisseling voor statistiek en onderzoek.

Derden

De informatie van de website wordt niet gedeeld met derden.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site en werkzaamheden binnen de praktijk Kraamzorg Waterland Oost. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle cliënten de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.
Het verslag zal in principe minimaal 15 jaar bewaard worden (wettelijk bepaald termijn voor medisch dossier).

Geboorte- en andere kaartjes

De geboortekaartjes, bedankkaartjes en andere kaartjes die wij op de praktijk ontvangen worden opgehangen in onze wachtkamer. Mocht je dit niet willen gaan wij er vanuit dat je geen kaartje stuurt.

Aanpassen / uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Kraamzorg Waterland Oost

Heideweg 1B
1132 DA Volendam
info@kraamzorgwaterlandoost.nl
0299 223799